Tølløse Badminton Club

Vedtægter

Sæson 2021/22

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Tølløse Badminton Club – forkortet TBC. Dens hjemsted er i Tølløse i Ny Holbæk Kommune.§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme badmintonspillet for personer bosiddende i Tølløse.


§ 3 Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af DGI Vestsjælland. Foreningen er desuden tilknyttet Sjællands Badminton Kreds – forkortet SBKr.


§ 4 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.


§ 5 Kontingent

Reservation af spilletid i hele sæsonen sker ved rettidig indbetaling af kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Betalingsterminer og øvrige forhold omkring kontingentet besluttes af bestyrelsen. Der betales ungdomskontingent indtil det fyldte 18. år


§ 6 Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende. Er et medlem i betalingsrestance for et år, så SKAL bestyrelsen ekskludere vedkommende. Ingen, som er udelukket på grund af kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinæregeneralforsamling, der afholdes hvert år i februar/marts, indkaldes med mindst 14 dages varsel enten ved brev eller annoncering i de lokale blade. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. I sager, der ikke er på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning.Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Forældre kan oppebære én stemme pr. aktivt barn under 16 år, – dog kan ingen person have mere end 1 stemme. Kun medlemmer tilstede på generalforsamlingen eller som har givet skriftligt tilsagn kan nyvælges, men s genvalg kun kræver mundtligt tilsagn til bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.


§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretninger
3. Forelæggelse af regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkommende forslag.
.. – Planer for det fremadrettede arbejde
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
.. –Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter for et år. Der må højst vælges et medlem under 18 år.
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt.


§ 9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingens ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges uden for bestyrelsens rækker. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et medlem anmoder herom. Generalforsamlingens beslutninger indføre si en protokol, som underskrives af dirigenten.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, nå r 2 medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7, stk. 2.


§ 11 Bestyrelse

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, sekretær, seniorspilleudvalgsformand, ungdomspilleudvalgsformand og to menige medlemmer. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formand og 2 medlemmer vælges i lige årstal, kasserer og 3 medlemmer vælges i ulige årstal. Der kan kun vælges et medlem under 18 år, og denne kan kun være menigt medlem. Herudover konstituerer bestyrelsen sig umiddelbart efter generalforsamlingen. I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet, indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny. Bestyrelse n er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede, heriblandt formand eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær kassererens) stemme afgørende. Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.


§ 12 Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning, tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som kasserer. Foreningsmedlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningensdispositioner.


§ 13 Udvalg

Foreningen har to fast udvalg – seniorspilleudvalget og ungdomsspilleudvalget.
Seniorspilleudvalget, som består af mindst 3 medlemmer, har ansvaret for træning, hold og individuelle turneringer for foreningens seniorspillere.
Ungdomsspilleudvalget, som består af mindst 3 medlemmer, heraf mindst en forældrerepræsentant, har ansvaret for træning, hold og individuelle turneringer for foreningens ungdomsmedlemmer. Ansættelse af trænere skal godkendes af bestyrelsen. Herudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver, dog skal udvalgene have mindst et bestyrelsesmedlem.


§ 14 Deltagelse i turneringer og mesterskaber.

Alle foreningens medlemmer er berettiget til at deltage i turneringer under DGI og SBKr i klubbens navn, når man i øvrigt opfylder kravene til den pågældende turnering. Foreningens medlemmer må ikke uden bestyrelsens tilladelse stille op for andre klubber i turneringer m.v. Foreningens medlemmer kan deltage i klubmesterskaberne, når de ikke er kontingentrestance. Spillere, der har stillet op for andre klubber i den pågældende sæson, kan ikke deltage uden bestyrelsens tilladelse.


§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden midtenaf januar afleveres driftsregnskab og status til revisorerne. Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer 1 uge før den ordinære generalforsamling.Driftsregnskab og status med revisorpåtegning forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor for to år af gangen, så der er 2. Disse skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisorerne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 17 Vedtægtsændringer

Ændringer til vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslag et er indleveret til tiden. Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves,at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte. Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål.