Referater

Referater fra Bestyrelsesmøder og Generalformsamlinger

Referat bestyrelsesmøde d. 29.02.2024

TØLLØSE BADMINTONCLUB


Referat af Bestyrelsesmøde
d. 29-02-24 kl. 19.00
I nr. 1
Dagsorden
1 . Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Formanden
Intet
Kassereren
Regnskabet er revideret. Der er underskud i år. Det udsendes med dagsorden til generalforsamlingen.
Ungdom, Forældre børn badminton
Der er forældre/børn badminton den 3. marts 13-15. Der udsendes reminder en af den kommende dage.
Der er klubmesterskab den 20. april 2024 kl. 9-13.
Motionister
Vi har fået lejet bane 2 ud mandag fra 19-20. Vi vil forsøge at få arrangeret noget fællestræning torsdag fra 21-22.
Generalforsamling
Formand og sekretær er på valg. De modtager begge genvalg. Frank C. er hyret til dirigent. Der er spisning kl. 18.00. Indkaldelse udsendes i den kommende weekend. I år udarbejdes der budget på grund af det store underskud.
Eventuelt
Vores referater er forsvundet fra hjemmesiden. Kirsten LA skriver til Helle og spørger.
Næste møde.
Planlægges senere.

Referat bestyrelsesmøde d. 18.01.2024


TØLLØSE BADMINTONCLUB

Bestyrelsesmøde d. 18 – 01 – 24 kl. 19.00 I nr. 1


Dagsorden
1 . Til stede
2 x Kirsten, Jørgen og Bodil
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Formanden
Vi skal have styr på børneattester.
Medlemsopgørelse: Det sørger Kirsten AA for.
Kassereren
Vi skal hæve kontingentet. 100 kr. pr. person pr. bane. Også børn.
Regnskabet er på vej.
Ungdom
Der er problemer med gymnastikken om torsdagen. Der er en træner, som lader for mange børn komme ind i hallen, så Bodil ikke kan kommunikere med sine børn. Vi må tage en snak om det i bestyrelsen. Jørgen tager derud næste torsdag og ser, hvad der sker.
Motionister
Der er nu stort set betalt for alle for sæsonen. Der er én ledig bane mandag fra 19-20, én fra 20-21 samt 4 baner fra 21-22. Om torsdagen har vi én ledig bane fra 20-21. Alle baner er ledige fra 21-22. Prisen vil være 225 kr. pr. person ved 4 på banen. Kirsten LA laver et skriv og sender rundt. Vi slår i vores gruppe og på Tølløse.
LM 2024 ungdom
Der er mange tilmeldinger, 1200 i alt. Vi får U12 B, C og D. Vi får program på onsdag. Der skulle være styr på alle funktioner og hjælpere. Bodil skriver lidt til Jørgen om ungdom til beretningen.
Generalforsamling
Vi skal ha punkt på om kontingentforhøjelse. Generalforsamling den 19. marts i hallen.
Jørgen spørger Frank, om han vil være dirigent.
Næste møde er torsdag den 29. februar 2024 kl. 19 i No 1.

Referat bestyrelsesmøde d. 07.12.2023

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Bestyrelsesmøde
d. 07 – 12 – 23 kl. 19.00
I nr. 1

Dagsorden

1 . Til stede

Jørgen, Bodil og 2 x Kirsten
 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 3A, Kasserer
 2. Ungdom (skolebadminton) forældre og børn. Skolebadminton var en stor succes. 3. og 4. klasser. Ca. 75 i alt. Forælder-børn gik også godt. Ca. 25.
  Turneringer: Vi har haft 4 med til Jernløse og 2 i Græsted. Det er gået godt.
  Holbæk den 6-7 januar: Vi har 2 U11 spillere og 5 U13 spillere med. Tilmelding senest den 21/12.
  Der er juleafslutning på mandag. Der er 11 spillere og 4 voksne tilmeldt. Torsdag er der 15 børn og 3 voksne.
  Torsdag kl. 17.00 er der ind imellem problemer med at få nettene ned. Der er børn for tidligt, når de slutter af. Gymnastikken har hallen fra 17.15. Da vi selv skal tage net ned, skal vi ha tid til det. Vi må tage det op på halbestyrelsen.
  Der er problemer med en træner, som ikke passer sin opgave som træner. Vi ser tiden an til sommer.
  Bodil får dagsorden hver gang til mødet. Så kan hun selv beslutte, om hun vil deltage.

3A Kasserer
Der mangler et par stykker at betale.

 1. Motionister
  Der er en ledig bane om torsdagen 20-21. Om mandagen er der ledigt 1 bane fra 19-20. Der er to baner fra 20-21. Vi skal ha udbudt banerne, så de er i brug. Jørgen oplyste, at vi har påtalt overfor gymnastikken, at de har brugt deres time om torsdagen fra 19-20 til zumba for voksne i stedet for børn. Vi har påtalt det i bestyrelsen for hallen, og Dorthe har beklaget. Det har de slet ikke tænk på. De vil selvfølgelig gøre anderledes næste år.
 2. LM 2024 ungdom
  Jørgen oplyste, at vi får 2000 til bespisning af de frivillige. Er det nok? Jørgen spørger Claus, hvad vi brugte sidste år. Der er styr på de frivillige. Jørgen finder de gamle lister frem.
 3. DSB 150 års jubilæum
  Vi udsætter til næste møde.

Næste møde.
Den 18. januar i no 1.

Referat bestyrelsesmøde 21.08.2023

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Bestyrelsesmøde
d. 21-08-23
kl. 19.00
hos Jørgen

Dagsorden

1 . Til stede
Jørgen og to gange Kirsten

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Ungdom (skolebadminton) forældre og børn.
  Skolebadminton er arrangeret 22. og 24 november. Jørgen er der for klubben. Forælder/børn badminton. 12. november 13-15, 14. januar 13-15 og 3. marts 2024 13-15. Der er klubmesterskab den 20. april 2024, 8-16.
 3. Motionister
  Nogen har ikke modtaget opkrævning. Kirsten undersøger dette. Vi skal ha tjekket op på, hvem der spiller hvornår. Vi skal også ha styr på afløserne. Kirsten AA laver en oversigt, og vi skal undersøge, hvem der spiller.
  Hallen er lukket i uge 42, mellem jul og nytår og i uge 7.
 4. DSB 150 års jubilæum
  Vi har fået invitation fra jubilæumsgruppen vedr. Tølløse stations 150 års jubilæum. Ideen er at alle foreninger bruger deres egne aktiviteter til at reklamere for jubilæet. Vi skal foreslå at der bliver lavet et banner, som skal være i hallen hele jubilæumsåret.
 5. Evt.
  Vi holder fast i at sige ja til at afholde LM i badminton i 2024, 2026 og 2026.

Næste møde.

 1. oktober 2023 i No1.
Referat generalforsamling 21. marts 2023


TØLLØSE BADMINTONCLUB


Generalforsamling
den 21. marts 2023 kl. 19.00
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der er mødt 5 medlemmer.
Dagsorden
Valg af dirigent
Frank Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Beretninger
Formanden fremlagde sin beretning. Denne blev vedtaget. Vedlægges referatet.
Forelæggelse af regnskab
Regnskabet er revideret den 19. marts 2023. Der er et underskud på kr. 23.043,84. Underskuddet skyldes primært, at der bruges penge på vores ungdomsspillere. Regnskabet blev godkendt.
Budget og fastlæggelse af kontingent
Budgettet revideres løbende. Vi går tilbage til normalt kontingent på kr. 450 for børn og kr. 450 for en kvart bane fra 18.00-21.00. Fra 21.00-22.00 koster en kvart bane kr. 400. Fra 22.00-23.00 koster en kvart bane kr. 300. Medlemskontingentet er på kr. 50 for alle.
Det blev vedtaget.
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
Vi arbejder videre på, at få forældre/børn badminton ca. 3 gange. Vi har planer om at afholde skolebadminton for 3. og 4. klasserne. Vi holder juleafslutning for børnene i december. Vi holder klubmesterskaber sidst i april og afslutter hermed sæsonen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er kasserer Kirsten A. Andersen, som blev genvalgt.
Valg af revisorer.
Frank Christensen og Bodil Maack Hansen blev begge valgt.
Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 19.21.

Referat bestyrelsesmøde 22.09.2022

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Referat af Bestyrelsesmøde
d. 22.09.22
kl. 19.00
i No 1

Dagsorden

1 . Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten og Bodil

 1. Godkendelse af dagsorden
  Der tilføjes under formanden om LM 2023
 2. Nyt fra formanden
  Holbæk kommune har sagt ja til at være vært for LM i ungdom. Det er fra den 27. til den 29. januar 2023. Der skal være 3 ad gangen i løbet af dagen. Vi skal have nogen til at læres op i systemet Tournament. Forplejning sørger halinspektøren for. Tællere kan vi låne af DGI. Hallens bestyrelse har møde den 27. september om stævnet. Holbæk kommune har bevilget 1200 kr. pr. dag til foreningen. Vi vil forsøge at få U 11 D til Tølløse.
 3. Nyt fra kassereren
  Der er sendt opkrævninger ud.
 4. Ungdom
  Det er behandlet under punktet under formanden.
  Der er kun 5 små om mandagen. Der er 12 af den 13-18 årige om mandagen. Om torsdagen er der 15 tilmeldte. Det er dejligt med frugtordning til børnene.
 5. Motionister
  Der er ikke overblik over ledige baner endnu. Vi skal lægge ud på FB om ledige baner. Kirsten AA. tjekker ledige baner.
 6. EVT.
  Intet under dette punkt.
Referat generalforsamling 05. april 2022

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Generalforsamling

den 5. april 2022 kl. 19.00

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der er mødt 5 medlemmer.

Dagsorden

Valg af dirigent
Frank Christensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Beretninger.
Formanden fremlagde sin beretning. Denne blev vedtaget. Vedlægges referatet.

Forelæggelse af regnskab
Regnskabet er revideret den 28. marts 2022. Der er et underskud på kr. 7.055,21. Underskuddet skyldes primært, at kontingentet blev halveret på grund af Corona. Regnskabet blev godkendt.

Budget og fastlæggelse af kontingent
Budgettet revideres løbende. Vi går tilbage til normalt kontingent på kr. 450 for børn og kr. 450 for en kvart bane fra 18.00-21.00. Fra 21.00-22.00 koster en kvart bane kr. 400. Fra 22.00-23.00 koster en kvart bane kr. 300. Medlemskontingentet er på kr. 50 for alle.

Det blev vedtaget.

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
Vi arbejder videre på, at få forældre/børn badminton ca. 3 gange. Vi har planer om at afholde skolebadminton for 3. klasserne. Vi holder juleafslutning for børnene i december. Den sidste weekend i januar 2023 afholdes der Landsmesterskaber i Holbæk kommune. Tølløse Hallen lægger hal til.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er formand Jørgen Nielsen og Kirsten Andersen.
Begge blev genvalgt.

Valg af revisorer.
Frank Christensen og Bodil Maack Hansen blev begge valgt.

Eventuelt
Formanden havde fået en forespørgsel på leje af en bane torsdag aften. Dette siger vi ja til.
Bodil vil gerne have titlen Ungdomsformand, da det er nemmere, når hun skriver ud til forældrene.

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 19.35.

Referat bestyrelsesmøde 17.02.2022

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Referat af Bestyrelsesmøde
d. 17-02-22
kl. 19.00
i No 1

  Ikke før kl. 19.00 da jeg er nede og spise i nr. 1

Dagsorden

1 . Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Nyt fra formanden
  Halinspektøren har bedt om at brugte bolde bliver samlet op. Dette er meldt ud til medlemmerne. Tilsyneladende er der stadig nogle, som ikke efterlever dette. Vi skriver til medlemmerne igen. Holbæk kommune har sendt en invitation om sommerferieaktiviteter den 9. marts. Vi deltager ikke men beder om at få referat. Så tager vi det op igen.
 3. Nyt fra kassereren
  Regnskabet bliver færdigt i denne weekend. Ser godt ud. Der er sendt ud om børneattester til vores trænere. Der er meldt medlemstal ind i portalen inden fristudløb. Vi har fået en rykker. Kirsten AA taler med Olga Kobbernagel i kommunen. Der er godt belagt på banerne.
 4. Ungdom
  Natminton. Vi kan prøve at snakke med Bent og Henrik om ideen. Kirsten AA taler med Bodil om ideen. Klubmesterskab
  Vi kan lave Klubmesterskab den 30. april. Kirsten AA taler med Holbæk Kommune om vores indberetning af medlemstal. Når dette er afklaret booker vi hallen. Kl. 9-… Afslutning bliver byg-selv flæskestegssandwich. Bestiller hos Brugsen.
 5. Motionister
  Da vores halinspektør ikke mere har forpagtning af selskabslokaler og der ikke er nogen forplejning i øvrigt, skal vi skrive til vores medlemmer, at de gerne må medbringe drikkevarer til hygge efter spillet.
 6. Vores generalforsamling
  Fastsættes til tirsdag den 22. marts 2022. kl. 19.00. Jørgen spørger Frank C. om han vil være dirigent.
  På valg er Kirsten LA og Jørgen.
 7. EVT.
  Intet under dette punkt.

Næste møde 17. marts 2022 kl. i No 1. Vi spiser først.

Referat generalforsamling 07. Oktober 2021

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Generalforsamling

den 7. oktober 2021 kl. 19.00

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der er mødt 4 medlemmer.

Dagsorden

Valg af dirigent
Bodil Maack Hansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. (Corona)

Beretninger.
Formanden fremlagde sin beretning. Vedlægges referatet.
Formanden oplyste, at kontingentet er sat ned til halv pris i 2021.
Herefter blev beretningen godkendt.

Forelæggelse af regnskab
Regnskabet er revideret den 30. august 2021. Der er et overskud på kr. 15.456,41. Dette skyldes, at vi ikke har haft nogle udgifter pga. nedlukning pga. Corona.
Regnskabet blev godkendt.

Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budgettet revideres løbende. Kassereren stiller forslag om uændret kontingentet på 50 kr.
Det blev vedtaget.

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
Vi arbejder videre på, at få forældre/børn badminton ca. 3 gange. Vi har planer om at afholde skolebadminton for 3. klasserne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er kasserer Kirsten A. Andersen.
Kirsten blev genvalgt.

Valg af revisorer.
Frank Christensen og Bodil Maack Hansen blev begge valgt.

Eventuelt
Intet under dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 19.21.

Referat bestyrelsesmøde 01.09.2021

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Bestyrelsesmøde
d. 1. september 2021
kl. 19.00
Hos Jørgen

Dagsorden

1 . Til stede
Jørgen og 2x Kirsten

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Nyt fra formanden
  Vi ser frem til at høre fra halbestyreren, hvordan cafeteriet kommer til at fungere fremover.
 3. Nyt fra kassereren.
  Regnskabet er godkendt af revisorerne. Kontingenterne er begyndt at komme ind.
 4. Ungdom
  Vi har fået så mange nye tilmeldinger fra nye spillere. Vi har nu over 50 ungdomsspillere, så der er fuldt booket både mandag og torsdag. Vedr. frugtordning har vi fået tilbud om 600,- pr. uge fra halinspektøren. Vi finder, det er meget dyrt, og vi vil tage en forhandling om det med Henrik. Trænerne er på plads både mandag og torsdag. Vi skal have planlagt forældre/børn badminton. Hallen er booket hele sæsonen i weekenderne. Vi spørger gymnastikken, om vi kan få søndag 7. november 2021, 10-12 og vi spørger tennis den 16. januar 2022 fra 12-14. Den 20. marts 2022 skal vi booke fra 10-12.
 5. Motionister
  Alle baner er booket. Vi afventer, at der bliver betalt kontingent.
 6. Vores årsmøde
  Vi planlægger at holde ordinær generalforsamling den 30. september 2021 kl. 19.00 i hallen.
  Kirsten A. Andersen er på valg og er villig til genvalg.
 7. Hallens jubilæum
  Jubilæet i oktober er blevet udsat, så vi planlægger et arrangement til foråret som afslutning på sæsonen. Vi tager emnet op igen, når der kommer mere info fra hallens bestyrelse.
 8. Evt. Intet nyt.

Næste møde er den 30. september 2021 før generalforsamlingen, kl. 17.45.

Referat bestyrelsesmøde 27.04.2021

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Bestyrelsesmøde
d. 27-04-21
kl. 19.00
Hos Jørgen

Dagsorden

1 . Til stede
Jørgen og 2x Kirsten

 1. Godkendelse af dagsorden
  Nyt pkt. 9
 2. Nyt fra formanden
  Intet nyt
 3. Nyt fra kassereren. Kontingent 21-22
  Medlemstilskud 11.100,-.
  Forslag til kompensation til medlemmerne. Halvt kontingent den kommende sæson. Dette gives som rabat. Dette er vedtaget.
 4. Ungdom
  Sæsonen er lukket ned. Vi har et ønske om at lave en afslutning for børnene. Det bliver den 30. maj fra 10-14. Vi aftaler servering med Henrik. Bjarne Næslev, Jernløse, har ringet til Kirsten for at høre, om vi var interesseret i besøg af Badminton Europe College, som tager rundt og laver opvisningskampe for at komme tættere på det danske klubliv. Det kunne vi godt være interesseret i, så vi vil invitere dem til at komme den 30. maj og evt. hallens jubilæum.
 5. Motionister
  Se ovenfor under pkt. 4.
 6. Vores årsmøde
  Vi planlægger at holde ordinær generalforsamling den 1. september 2021.
 7. Hallens jubilæum
  Jørgen har talt med Matthias for at høre om mulighed for en opvisningskamp af tidligere spillere, men vi skulle selv kontakte spillerne. Badminton Danmark vil ikke står for kontakten. Vi overvejer det videre forløb, og vi tænker, at vi vil kontakte Badminton Europe College i Holbæk. Vi satser på mandag eller torsdag. Tidspunkt 19-21. Der kunne evt. blive mulighed for vores spillere at få en kamp med nogle af de semi-professionelle. Vi skal også finde nogle medlemmer, som kan hjælpe til i løbet af ugen og til festen om lørdagen.
 8. Timefordeling
  Der er sendt oversigt oven ansøgninger til timen for den kommende sæson 2021/2022. Det viser sig, at tennis har lagt billet in på timer på vores dage mandag og torsdag. De har ansøgt om to timer i intervallet fra 17-21 fra den 2. uge i oktober til påske. For at være på forkant, har bestyrelsen drøftet problematikken om vores timer mandag 18-20. Bestyrelsen er enig om, at vi ikke vil acceptere at afgive disse timer, da det vil betyde, at vi skal sige farvel til 40 af vores motionsmedlemmer. Vi vil protestere og oplyse, at vi nedlægger vores hverv i klubben. Endvidere vil det betyde, at hallen vil stå tom i tidsrummet fra september til midt i oktober. Det kan vel ikke forventes, at der er nogen, der vil søge om timer i dette korte tidsrum. Dets amme vil gøre sig gældende om foråret i 2-3 uger.
 9. Evt Intet nyt.

Næste møde.

Referat bestyrelsesmøde 02.12.2020

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Referat af Bestyrelsesmøde
d. 02-12-20
kl. 19.00
Hos Jørgen

Dagsorden

1 . Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Nyt fra formanden
  Gorm mener, vi skal være ude af hallen senest kl. 22.00. Jørgen har undersøgt det med Mathias, DGI, som ikke kunne finde noget sted, hvor der stor noget om det. Vi går ud fra, at det ikke er et problem, så vi fortsætter som vi plejer. Skolen har forespurgt, om vi vil samle bolde til træning. Det kan vi ikke pga. Corona.
 3. Nyt fra kassereren
  Bodil har meddelt, at alle ungdomsspillere har betalt. Der mangler nogle få motionister.
 4. Ungdom
  Juleafslutningen er aflyst pga. Corona. Der er fyldt godt op på ungdomsholdene. Der er stadig et par pladser hos Shaun om mandagen.
 5. Forældre børn badminton
  Vi må aflyse den 10. januar 2021 pga. Corona. Hvis forsamlingsforbuddet vil vi forsøge os med en anden dato i januar.
 6. Motionister
  Vi har åbnet for træning igen, således at lige baner spiller i lige uger, og ulige baner spiller i ulige uger.
 7. EVT.
  Vi påtænker at holde generalforsamling den 24. marts 2021.

Næste møde.
Onsdag den 20. januar 2021, kl. 19.00 hos Jørgen.

Referat bestyrelsesmøde 13.10.2020

TØLLØSE BADMINTONCLUB


Referat af Bestyrelsesmøde
d. 13-10-20
kl. 17.00
Hos Jørgen
Dagsorden
1 . Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Nyt fra formanden
  Sejergårdsskolen har bedt om at låne vores hal den 29. oktober 2020. Modsat kan vi låne
  deres hal. Skolen vil sørge for at alt bliver klar til vores medlemmer. Vi har sagt ja til at de
  låner den – men vi er principielt imod at det komme så sent. Vi vil ikke nødvendigvis sige ja
  en anden gang.
 3. Nyt fra kassereren
  Kirsten AA har lukket vores konto i Sparekassen Sjælland. Vores bank er nu Danske Bank.
 4. Ungdom
  Det går godt med vores nye træner, Shaun, De er glade for ham. Der er godt besøgt. Om
  torsdagen er der fuldt hus hos Bodil.
  Vi har afviklet skolebadminton med stor succes. Bodil have haft stor glæde af at være med.
  Vi har sagt ja til at stå for et stævne den 8.-9. maj 2021 i samarbejde med Jernløse. Vi skal ha
  U 13 om søndagen. Der er bestilt haltid. Vi skal sidde ved stævnebord.
 5. Forældre – børn badminton
  Vi har booket den 10. januar 2021 og 7. marts 2021 og vi vil forsøge at booke den 29.
  november 2020 også.
 6. Motionister
  Vi skal sende en mail til vores torsdagsmotionister og ungdom vedr. den 29. oktober 2020.
 7. Tølløse hallen
  Vores halinspektør, Gorm Jensen, har opsagt sin stilling i hallen.
 8. EVT.
  Intet.
  Næste møde.
  1
Referat bestyrelsesmøde 17.08.2020

TØLLØSE BADMINTONCLUB


Referat af Bestyrelsesmøde
d. 17-08-20
kl. 19.00
Hos Jørgen
Dagsorden
1 . Til stede
Jørgen og 2 x Kirsten.

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt.
 2. Nyt fra formanden
  Intet nyt.
 3. Nyt fra kassereren
  Opkrævninger er sendt ud. Vi sender en mail til alle vedr. Corona-regler og god hygiejne.
 4. Ungdom
  Bodil har sendt mail rundt til alle ungdomsspillere, at de skal huske god hygiejne og at
  forældrene skal blive i forhallen under spillet. Vi sætter håndsprit op ved indgangen til hallen,
  så børnene kan spritte af, inden de spiller.
  Der er booket forældre/børn badminton den 15. november 2020, den 10. januar 2021 og den
 5. marts 2021.
 6. Motionister
  Motionisterne, som er stoppet på slottet, får førsteprioritet til baner i hallen. Der er én bane,
  som er stoppet helt.
 7. Indkøbskort til Dagrofa eller Inco
  Kirsten AA foreslår, at vi opretter et kort, så vi kan købe ind til eksempelvis stævner. Det er
  godkendt.
 8. EVT.
  Intet under dette punkt.
  Næste møde.
  Tirsdag den 13. oktober kl. 19.00 hos formanden.
  1
Referat generalforsamling 22. juni 2020

TØLLØSE BADMINTONCLUB


Generalforsamling
den 22. juni 2020 kl. 19.00
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der er mødt 5 medlemmer.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Frank Christensen blev valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. (Corona)
 2. Beretninger.
  Formanden fremlagde sin beretning. Vedlægges referatet.
  Bodil oplyste, at der også er begyndere om mandagen.
  Herefter blev beretningen godkendt.
 3. Forelæggelse af regnskab
  Vi har et underskud på regnskabet på grund af kasserens sygdom, så vi ikke fik søgt rettidigt. Der er et
  generelt underskud på ca. 16 tkr. og et ekstra underskud på 8-10 tkr pga. manglende ansøgning af
  tilskud.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Budget og fastlæggelse af kontingent.
  Budgettet revideres løbende. På grund af et underskud i flere år, stiller vi forslag om en forhøjelse af
  kontingentet på 50 kr.
  Det blev vedtaget.
 5. Indkomne forslag. Vedtægter
  Ingen indkomne forslag.
  5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
  Vi arbejder videre på, at der kommer flere spillere.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er formand Jørgen Nielsen og sekretær Kirsten L Andersen.
  Begge blev genvalgt.
 7. Valg af revisorer.
  Frank Christensen og Bodil Hansen blev begge valgt.
 8. Eventuelt
  Vi talte om, at de evt. kunne starte k. 15.00 om torsdagen, men det kan ikke hænge sammen for
  trænerne, så vi fortsætter fra kl. 15.30.
  Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen kl. 19.25.
  1
Referat bestyrelsesmøde 04.03.2020

TØLLØSE BADMINTONCLUB


Referat af Bestyrelsesmøde
den 04-03-2020
kl. 19.00
Hos Jørgen
Dagsorden

 1. Til stede: Jørgen og 2 x Kirsten
 2. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 3. Nyt fra formanden (Ansøgning af timer)
  Vi søger vores sædvanlige timer plus en time mere om torsdagen fra 15.30-18.00.
  Kasper fra DGI har spurgt, hvordan det går med Toni. Det går godt. Alle er meget glade.
 4. Nyt fra kassereren (Kontingent)
  Vi har optalt vores medlemmer manuelt i år, hvilket betyder, at vi har 157 medlemmer.
  Kassereren har fået revideret regnskabet. Vi har et underskud på kr. 26.000,-.
  Vi hæver fra næste år kontingentet med kr. 50. Det vil gælde for alle. Dette betyder følgende nye
  kontingent: Børn: 450,- plus 50. Motionister fra kl. 18.00-21.00 450,- plus 50. Fra kl. 21.00-
  22.00 400,- plus 50. Fra kl. 22.00-23.00 350,- plus 50. Beløbet gælder for en kvart bane i en time
  for motionister. Forslaget er til godkendelse på generalforsamlingen den 18. marts 2020.
  Vores revisorer har sagt ja til at fortsætte.
 5. Ungdom
  Trænerne skal spørges, om de vil fortsætte. Det gælder Bodil, Henrik, Bent og Toni. Det gør
  Jørgen og Kirsten AA.
  Vi har venteliste på ungdommen. 5-6 stykker.
  Vi har Forældre/børn badminton den 15. marts 2020, kl. 10.00-12.00 i hallen. Jørgen kommer.
 6. Motionister + Slotshallen
  Vi stopper i Slotshallen fra næste sæson. Vi har to hold, som vi skal ha placeret i hallen.
 7. Generalforsamling
  Afholdes den 18. marts 2020, kl. 19.00 i hallen. Jørgen bestiller øl og vand hos Gorm.
  Kirsten AA kopierer regnskaber. Jørgen og Kirsten LA er på valg.
  Jørgen spørger Frank om han vil være dirigent.
  1
 8. Eventuelt
  Jørgen foreslog, at vi kasserer opstregningsmaskinen. Det blev vedtaget.
  Vi finder ud af anden løsning, når vi har ketsjere, der skal opstrenges.
  Kirsten AA oplyste, at der er Frivillig fredag den 25. september 2020 fra kl. 16.00-22.00 i No 1.
  Fra 16.00-17.00 vil Sti-gruppen lave en tur rundt i Tølløse.
  Der kommer et uddybet program senere. Deltagelse er gratis.
  Næste møde.
  Generalforsamling den 18. marts 2020.
  Næste bestyrelsesmøde 27. maj 2020, kl. 19.00 hos Jørgen.
  2
Referat bestyrelsesmøde 08.01.2020

TØLLØSE BADMINTONCLUB

Referat af bestyrelsesmøde
den 08-01-20
kl. 19.00
Hos Jørgen
Til stede: 2xKirsten og Jørgen
Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden er godkendt.
 2. Nyt fra formanden
  Vores rum er nu taget i brug, og køleskabet er sat til og boldene er på køl.
  Der afholdes generalforsamling onsdag den 18. marts 2020, kl. 19.00.
 3. Nyt fra kassereren
  Intet nyt fra kassereren.
 4. Ungdom
  Der er forældre/børn badminton søndag den 19. januar 2020, kl. 10.00-12.00 og den 15.
  marts 2020, kl. 10.00-12.00.
  Der er klubmesterskaber søndag den 19. april 2020, kl. 9.00-16.00.
  Vi får fortsat henvendelser fra nye børn, der gerne vil spille. Der er fyldt op torsdag. Kirsten
  AA sender henvendelser videre til Bodil.
  Jørgen har fået invitation til breddestævne for begyndere i Vipperød lørdag den 22. februar
  2020 for U9, U11, U13 og U15.
 5. Motionister
  Tony (træner om mandagen) har sagt ja til at stå for motionisttræning søndag den 1. marts
  2020, kl. 10.00-12.00. Vi sender invitationen til medlemmerne på mail og lægger det på FB.
  Vi har konstateret, at der fortsat er mange baner ledige både mandag og torsdag. Kirsten AA
  skriver er skrap mail til medlemmerne og påtaler, at de skal sørge for, at deres bane er besat
  af andre, hvis de ikke selv kan spille. Alternativt skal de melde deres bane ledig på FB-siden
  for medlemmer.
  1
 6. Slotshallen
  Vi har fortsat problemer med, at der ikke er låst op i Slotshallen. Vi har nu kun to hold, der
  spiller derude. Dette arrangement fortsætter ikke næste år.
 7. EVT.
  Intet under dette punkt.
  Næste møde.
  Næste møde er aftalt til onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00 hos formanden.
  2