Tølløse Badminton Club

Privatlivspolitik

Tølløse den 17. august 2018

Tølløse Badminton­Club er dataansvarlig.

Derfor har vi vedtaget denne privatlivs­politik, der kort for­tæl­ler dig, hvordan vi be­handler dine person­oplys­ninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, som loven forskriver, at vi kun behandler person­oplysninger til bestemte formål og ud fra beret­tigede (legitime – se bilag nederst) interesser.

De oplysninger vi opbevarer bruges primært til opkrævning af kontingent, fordeling af baner, indberetning af statistik og ved til­melding til stævner og lign.

De oplysninger der ikke opbevares i Conventus, jf. tilmelding til stævner; (http://www.tbclub.dk/staevner.php) slettes fra TBClubs regi, straks tilmeldingen er udført.

Vi be­handler således kun person­oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. (Se bilag for nærmere præcisering af data og legitim brug heraf)

Kontakt­oplysninger på den primære data­ansvarlige, som sikrer, at data behandles i overens­stemmelse med lovgivningen er;

Kirsten A., Andersen.
TBClub, Pilevej 51 , 4340 Tølløse
CVR: 29112223
Telefonnummer: 22993555,
E-mailadresse: ka@tbclub.dk,
Website: www.TBClub.dk

3. part som står for den fysiske sikkerhed med hensyn til data og deres opbevaring er;
Conventus • Sinding Hovedgade 3 • DK-7400 Herning • Tlf. +45 7070 1308 • www.conventus.dk.
De oplyser at de gemmer oplysninger fra en aktivitets afslutning og resten af indeværende år plus et år.

Derudover opbevares nødvendige oplysninger passivt i 3 år af hensyn til statistiks dokumentation til bl.a. kommuner. Passiv opbevaring betyder at man bl.a. ikke må sende mail eller på anden måde bruge oplysningerne aktivt. I praksis betyder det at et medlems profil bliver slettet efter indeværende år plus et år, men navn adresse og fødselsdato vil stadig kunne findes i dokumentation til statistik, ligesom det også findes i finansposteringer, hvor det skal gemmes i min. 5 år.

Bilag.

Data og brug af disse.

Legitime interesser;

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som udøvelse af idrætsaktivitet, herunder

Udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.

Brug af situationsbilleder tage t i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.

Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer sker der videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Behandling af personoplysninger, data

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, holdtilmeldinger.

Telefonnumre vises kun på internettet hvis tilsagn er givet herom.

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen.

Oplysninger om ledere og trænere:

Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse.
telefonnummer og e-mailadresse.

Ligeledes opbevares jeres e-mailadresser hos webhoteludbyder, til videresendelse af post fra jeres TBC-e-mail adresser, som er oprettet for at beskytte jeres personlige e-mail fra at blive vist på nettet. Man kan også vælge at få direkte adgang til webmail ved henvendelse til webmaster.

Telefonnumre vises kun hvis tilsagn er givet herom.

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bank­oplysninger

Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Oplysninger stammer fra;

Normalt får vi oplysningerne fra dig.

I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.
Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Videregivelse af dine personoplysninger.

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.